Algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden bij de mobiele applicatie en GDPR-aspecten

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1.     

De hiernavolgende algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op de verhuur van alle voertuigen van Dockx Rental nv, met maatschappelijke zetel te Terbekehofdreef 10, 2610 Wilrijk en met ondernemingsnummer 0449.245.996 (hierna: de verhuurder), met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de huurder. Bij het reserveren en gebruiken van onze voertuigen is de huurder gebonden door en aanvaardt hij deze algemene voorwaarden. 

ARTIKEL 2.    

Elke reservering zal zo spoedig mogelijk bevestigd worden per telefoon of e-mail. Enkel bij een online reservatie krijgt de huurder altijd een e-mail ter bevestiging van de goede ontvangst van zijn reservering. Mocht het voertuig niet voorradig zijn, neemt Dockx contact op met de huurder. De huurder kan het gereserveerde voertuig afhalen in de door de huurder gekozen Dockx Service Shop. De huurder brengt bij voorkeur een bewijs van reservatie mee naar de shop. 

Door de reservatie via de Dockx Rental website is de huurder ermee akkoord dat de verhuurder zowel telefonisch als elektronisch met hem communiceert. Het is de verhuurder toegestaan e-mailberichten en andere mededelingen te sturen m.b.t. reservering.

De huurder kan zijn bestelling wijzigen of annuleren via een e-mail naar info@dockx-rental.be. Ingeval een overeenkomst werd gesloten, heeft de huurder-consument het recht om aan de verhuurder mede te delen dat hij afziet van de huur, zonder betaling van een vergoeding en zonder opgave van een motief binnen de 14 dagen na de bestelling en ten laatste 48 uur voor de afhaling van het voertuig. In elk ander geval waarin de klant verzaakt aan een door hem geplaatste reservering of bestelling en derhalve het voertuig niet afhaalt, of annuleert binnen 48u, zal een schadeloosstelling aan de klant worden aangerekend ten bedrage van 75 euro excl. BTW, 90,75 euro incl. BTW. 

In geval van een vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst zal de huurder het huurbedrag betalen voor de initieel opgegeven huurperiode. 

ARTIKEL 3.    

Alle prijzen zijn aangeduid in euro. Deze prijzen zijn steeds vermeld inclusief en exclusief BTW, doch exclusief andere kosten (afkoop bedrag eigen risico, brandstofverbruik, extra kilometers, extra bestuurder en milieubijdrage). Voormelde opsomming is niet limitatief. De betaling wordt uitgevoerd in euro. De verhuurder heeft het recht de aangeduide prijs te wijzigen voor de huurder een bestelling plaatst.

De huurder dient bij het huren van een voertuig een milieubijdrage te betalen. Dit bedrag is niet in de standaardhuurprijs inbegrepen en is een forfaitair bedrag ter vergoeding van de door de verhuurder gedragen kosten voor milieubijdragen en afvalverwerking. Het verschuldigde bedrag wordt uiterlijk voor contractsluiting medegedeeld.

ARTIKEL 4.    

De verhuring wordt toegestaan voor een termijn zoals overeengekomen in de huurovereenkomst. Indien de huurder de lopende huurovereenkomst tegen het einde van de overeengekomen huurperiode wenst te verlengen, zal zij/hij dit ter plaatse ofwel op het filiaal van de verhuurder ofwel schriftelijk dienen aan te vragen (per post of per e-mail) aan de verhuurder. De lopende huurovereenkomst zal dan desgevallend worden aangepast en er zal een nieuwe huurovereenkomst worden opgesteld. De aanvraag tot verlenging dient ten minste 24 uur vóór het einde van de overeengekomen huurperiode te geschieden. Bij gebreke aan vervulling van één van deze voorwaarden zal de huurovereenkomst automatisch verlengd worden aan dezelfde tarieven en voorwaarden zoals in de laatste overeenkomst werd overeengekomen en dit tot op het ogenblik dat het voertuig terug wordt binnengeleverd. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing bij vrijwillige als bij gedwongen stilstand van het voertuig. De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid om het voertuig tijdig binnen te leveren. De voertuigen dienen op eigen verantwoordelijkheid van de huurder steeds voor het einde van de op het huurcontract vermelde huurperiode te worden binnengeleverd. De verhuurder biedt de mogelijkheid aan de huurder om het voertuig af te zetten buiten de kantooruren. De sleutel kan dan in de daarvoor voorziene sleutelbus gedeponeerd worden. De huurder blijft aansprakelijk voor al de mogelijke schade die op het voertuig wordt aangetroffen tot de verhuurder in bezit is van zowel sleutel(s), voertuig en alle documenten en toebehoren én de mogelijkheid heeft gehad om de staat van het voertuig te verifiëren. De verhuurder heeft tevens het recht om al de bijkomende kosten die werden veroorzaakt door aan de huurder toerekenbare feiten of omstandigheden aan te rekenen aan de huurder. Dit zijn alle kosten in de breedste zin van het woord die gemaakt dienen te worden om het voertuig terug te recupereren. Hieronder wordt verstaan: takelkosten, wegentaks, douanekosten, repatriëringkosten, stallingkosten, gerechtskosten, kosten juridische bijstand, enz. (voormelde opsomming is niet limitatief). Door de ondertekening van de huurovereenkomst geeft de huurder toestemming aan de contractuele bestuurder het contract te verlengen en eventuele bijkomende waarborgen te betalen. De huurovereenkomst tussen de verhuurder en een rechtspersoon kan worden afgesloten door de door de rechtspersoon aangestelde vertegenwoordiger.

ARTIKEL 5.    

De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbindt/verbinden er zich toe, in geval van gegronde reden en gemotiveerd verzoek bv. door openstaande facturen, op vraag van politie, e.a., de wagen aan de verhuurder vrij te geven, zonder hiervoor aanspraak te kunnen maken op welke vergoeding ook. Met inachtneming van rechten en verplichtingen van beide partijen, zoals voortvloeiend uit de huurovereenkomst, kan de verhuurder te allen tijde het verhuurde voertuig door een ander vervangen.

ARTIKEL 6.    

A.    De voertuigen worden ter beschikking gesteld aan de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders in één van de Dockx Service Shops of via een parking van een van de Dockx Rental partners. 
B.    De voertuigen zijn voorzien van een kopie van alle officiële documenten, zoals vereist door de reglementering op het verkeer. Alvorens het voertuig te overhandigen aan de huurder zal deze een checklist ondertekenen van de verhuurder aan de hand waarvan kan nagegaan worden dat het voertuig in orde is voor vertrek en dat alle noodzakelijke documenten aanwezig zijn. Na controle bevestigt de huurder door ondertekening dat alle documenten aanwezig zijn in het voertuig. De huurder heeft te zijnen laste de documenten en vergunningen, vereist door de wet om zijn beoogde verrichtingen tot een goed einde te brengen. 
C.    Alvorens de huurovereenkomst afgesloten wordt zal de verhuurder aan de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders een tegensprekelijke digitale schadefiche en checklist ter beschikking stellen waarin eventuele zichtbare gebreken of onvolledige uitrustingen worden gemeld. Na nazicht en door ondertekening van deze checklist erkent/erkennen de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders het voertuig in de staat zoals beschreven in de checklist te hebben ontvangen en voorzien van de in de checklist beschreven uitrusting en bijbehoren. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbinden zich ertoe het voertuig in dezelfde staat terug te brengen, met dezelfde uitrusting, afgezien van de normale slijtage. De aansprakelijkheid van de huurder voor eventuele beschadigingen, van welke aard ook, wordt bepaald in artikel 9 van deze voorwaarden.
D.    In geval er in de checklist als aanwezig aangeduide boorddocumenten zouden zijn verloren gegaan tijdens de verhuring, zal de huurder een schadevergoeding betalen, in verhouding tot de door de verhuurder geleden schade, dewelke onmiddellijk opeisbaar is. De huurder zal evenwel niet gehouden zijn tot een schadevergoeding indien deze kan bewijzen dat voormelde documenten verloren gingen zonder zijn/haar toedoen of nalatigheid.  
E.    Tenzij de schade reeds vastgesteld werd in de tegensprekelijke schadefiche zijn de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders steeds samen (hoofdelijk en solidair) aansprakelijk voor elke transportschade, zijnde schade veroorzaakt aan het voertuig door de lading, evenals voor dakschade, zijnde alle schade die veroorzaakt wordt door het niet respecteren van de vrije hoogte van het gehuurde voertuig.
F.    Alvorens de huurovereenkomst af te sluiten controleren de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders de remmen, lichten, brandstofvolume en kilometerteller. De vaststellingen worden in een checklist of tegensprekelijke digitale schadefiche vermeld. Indien tijdens het gebruik of bij de inlevering zou worden vastgesteld dat één van de merktekens van de tachograaf of kilometerteller verwijderd of beschadigd zouden zijn, zal de huurder een forfaitaire vergoeding à rato van 600 kilometer per dag verschuldigd zijn aan de verhuurder.
G.     Alvorens de huurovereenkomst te sluiten neemt/nemen de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders kennis van de gebruiksaanwijzing en handleiding van het voertuig en/of gereedschappen en materialen. Nadien verklaart/verklaren de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders uitdrukkelijk door de ondertekening van de huurovereenkomst, door de eenvoudige inontvangstneming van het gehuurde voertuig en/of gereedschappen en materialen, kennis te hebben genomen van de gebruiksaanwijzing en handleiding. 
H.    De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verklaart/verklaren tevens, voor zover deze wettelijk vereist, over de nodige vergunningen te beschikken alsook over voldoende ervaring voor het gebruik of het besturen van het gehuurde voertuig.
I.    De verhuurder verklaart dat het voertuig technisch volledig in orde wordt afgeleverd vrij van de wettelijk voorgeschreven technische keuring. Indien het voertuig tijdens het rijden toch plots gebreken zou vertonen aangaande de (goede) mechanische werking, is de huurder verplicht om de verhuurder hiervan onmiddellijk te verwittigen. 

ARTIKEL 7.     

A.    Geen enkele publiciteit mag op het voertuig worden aangebracht, behalve deze uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door de verhuurder. Alle hierdoor ontstane kosten vallen integraal ten laste van de huurder, met inbegrip van de kosten van herstelling en de kosten van verwijdering van eventuele door de huurder aangebrachte reclame en/of voor het vervangen of hernieuwen van de originele belettering.  
B.    De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbindt/verbinden er zich toe:

 • Het voertuig te gebruiken als een goed huisvader. Aldus is het verboden in het voertuig goederen te laden die schade kunnen toebrengen, hetzij door de aard (omvang en gewicht), de verpakking of de vasthechting ervan. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbindt/ verbinden er zich toe geen goederen te laden, die gevaarlijk zijn of die gereglementeerd zijn door de wegenadministratie, daar waar hij niet over de vereiste vergunningen zou beschikken.
 • Het voertuig enkel te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is. Gebruik voor onwettige of verboden doeleinden of voor een wedstrijd, sportprestatie (op de openbare weg of op een gesloten circuit) of welke andere prestatietest ook is verboden. 
 • Alle nuttige maatregelen te treffen ter voorkoming van verkeerdelijk, onrechtmatig en/of niet contractueel gebruik van het voertuig, door zichzelf als door derden (o.a. slotvast achterlaten). In geval van inbeslagname of verbeurdverklaring van het voertuig, om welke reden ook, de verhuurder integraal vrijwaren voor alle vorderingen en kosten die hieruit zouden voortvloeien. De huurder is aansprakelijk voor alle kosten n.a.v. inbeslagname (bv: takel- & opslagkosten tijdens bewarend beslag, erelonen i.f.v. de vrijgave, administratiekosten enz.). In geval van inbeslagname wordt bovendien een forfaitaire dossierkost aangerekend van 300 euro excl. BTW, 363 euro incl. BTW.
 • Geen enkel misbruik van het voertuig te maken, zoals overdreven snelheid, laden boven het toegelaten gewicht, gebruik maken van een aanhangsel met kabels of stangen, e.a.
 • Het voertuig onder geen enkel beding te gebruiken voor onwettige activiteiten of verboden doeleinden (zowel binnen de grenzen van België als daarbuiten).
 • Het voertuig niet af te staan, zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel, alsook om het voertuig te allen tijde enkel zelf of door de op het contract limitatief opgegeven bestuurders te (laten) besturen. 
 • Geen enkele verandering aan het voertuig aan te brengen. Noch structureel noch d.m.v. schroeven of dergelijke bevestigingsmaterialen aan de bekisting van de bestel- of vrachtwagens.De verhuurder te vergoeden voor alle kosten voor ontsmetting en reiniging van het voertuig die noodzakelijk zijn ingevolge het vervoer van levende dieren, kadavers, vis, mest- en chemische stoffen, enz.
 • Geen gevaarlijke producten onder ADR-reglementering te vervoeren of in het voertuig te laden.
 • Niet te roken noch roken toe te laten in het voertuig. Bij vaststelling van geurhinder bij het einde van de huurovereenkomst wordt een forfaitaire kost aangerekend van 125 euro excl. BTW, 151,25 euro incl. BTW voorhet ontgeuren en reinigen van het voertuig.
 • Het gehuurde voertuig niet in te zetten voor rijopleidingen.
 • In het geval de huurder enkel een aanhangwagen huurt, het trekkend voertuig geldig te verzekeren en ervoor te zorgen dat het aan alle technische voorschriften voldoet en van de nodige wettelijke keuringen is voorzien.

ARTIKEL 8.    

De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zijn steeds samen (hoofdelijk en solidair) aansprakelijk voor de overtredingen die worden begaan met het voertuig, ongeacht wie op dat ogenblik het voertuig bestuurde, zelfs voor degene gemaakt door derden waaraan de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders volgens deze overeenkomst het voertuig niet had mogen afstaan. Zij zullen alle boetes, belastingen, retributies en/of vergoedingen dienen te betalen die hieruit voortvloeien.

De huurder blijft steeds aansprakelijk voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie van de opgelopen boetes, van belastingen of van retributies ten gevolge van overtredingen in de ruimste zin van het woord, behoudens indien deze niet toerekenbaar zijn aan de huurder en/of de (niet-) contractueel bepaalde bestuurders. Per opgelopen belasting, retributie en/of boete zal er bovendien voor de administratieve verwerking door de verhuurder, steeds een administratieve kost van 30 euro excl. BTW, 30 euro incl. BTW. per boete/belasting/retributie worden aangerekend aan de huurder.

De huurder en/of de bestuurders verklaren te beschikken over geldige identiteitsdocumenten, een geldig rijbewijs, de nodige vergunningen en de vereiste ervaring voor het gebruik van het gehuurde voertuig. 

Het verbruik van de brandstof is steeds en integraal ten laste van de huurder die de juiste brandstof zal gebruiken naargelang de technische vereisten opgelegd door de fabrikant van het voertuig. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zullen dagelijks het water- en oliepeil nazien en dit minstens op het correct voorgeschreven peil te houden, en eveneens het antivriesgehalte controleren en zo nodig bijvullen. In geval van nalatigheid hierop is de schade volledig voor rekening van de huurder. Op eerste vraag van de verhuurder verbinden de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders er zich tevens toe het gehuurde voertuig voor periodiek onderhoud tijdig binnen te brengen. Alle hierdoor ontstane mechanische schade valt integraal ten laste van de huurder en/of contractueel bepaalde bestuurder(s).

De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zullen onmiddellijk alle defecten en gebreken aan het voertuig aan de verhuurder melden. Indien onderweg een herstelling nodig zou blijken, moet deze toevertrouwd worden aan de verhuurder. Indien zulks onmogelijk zou blijken, dient de huurder vooraf het schriftelijk akkoord te verkrijgen van de verhuurder, alvorens het voertuig door een derde te laten herstellen. De verhuurder zal de erkende garagehouders meedelen aan de huurder die zich binnen een zo dicht mogelijke afstand t.o.v. gehuurde voertuig bevinden. De huurder verbindt er zich toe om zich in eerste instantie te wenden tot één van deze erkende garagehouders. Elke herstelling, uitgevoerd zonder de expliciete toestemming van de verhuurder, zal ten laste van de huurder blijven. Uitzondering wordt gemaakt voor spoedeisende tussenkomsten, die het behoud van het voertuig moeten verzekeren (bijv. brand). De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbinden er zich toe het voertuig steeds op zijn (hun) kosten terug te brengen bij de verhuurder. 

Bij eventuele bandbreuk zal (zullen) de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders, teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken, ervoor zorgen dat het, indien aanwezig, reservewiel onmiddellijk wordt gemonteerd en dat de lekke band dadelijk wordt hersteld. Ingeval de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders nalaten zulks te doen, hetgeen kan worden vastgesteld aan de hand van de schade aan de band, is (zijn) de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder(s) gehouden om de waarde van een nieuwe band van hetzelfde type aan de verhuurder te betalen. Wanneer de bestuurder verder rijdt op de lekke band is alle gevolgschade aan velg en aandrijving ten laste van de huurder.

Indien het voertuig niet voorzien is van een reservewiel is er steeds een reparatiekit aanwezig in het voertuig. Indien de herstelkit niet kan gebruikt worden doordat het lek in de band dusdanig groot is zijn de eventuele depannagekosten ten laste van de huurder. De kosten van een nieuwe band zijn ten laste van de huurder met uitzondering bij het onderschrijven van een volledige afkoop van de vrijstelling – genoemd maxi cover.

Kosten door de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders gemaakt, en waarvoor hij het voorafgaand akkoord van de verhuurder heeft bekomen, zullen hem enkel worden terugbetaald indien de desbetreffende facturen worden opgesteld ten aanzien van Dockx Rental nv, Terbekehofdreef 10, 2610 Wilrijk, BE 0449.245.996.

De huurder verbindt zich ertoe op eenvoudig verzoek van de verhuurder het voertuig maandelijks aan te bieden voor een evaluatie van de staat van het voertuig en voor de registratie van de kilometerstand. Een eventueel contractueel eigen risico of vrijstelling voor vastgestelde schade is op dat moment integraal verschuldigd door de huurder aan verhuurder.

ARTIKEL 9.    

De verhuurder betaalt alle materiële schade aan het gehuurde voertuig veroorzaakt door de huurder en/of de contractuele bestuurder(s), evenwel met uitzondering van het contractueel eigen risico vermeld in de bijzondere voorwaarden bij deze overeenkomst en de hieronder vermelde uitsluitingen. De verhuurder verbindt zich ertoe de door de huurder veroorzaakte schade te laten herstellen en dit met eigen middelen zonder tussenkomst van een verzekeringsmaatschappij. De huurder dient echter zelf het bedrag te betalen van het contractueel eigen risico, behoudens ingeval van overmacht zoals bepaald in artikel 15 van deze voorwaarden of wanneer de veroorzaakte schade kan worden verhaald op een derde partij waarvan de aansprakelijkheid werd aangetoond. In geval van aansprakelijkheid van een buitenlandse tegenpartij is de vrijstelling eigen schade verschuldigd tot het moment van recuperatie van de eigen schade van deze tegenpartij.

Mits betaling door de huurder van een afkoopsom kan de huurder het bedrag eigen risico in geval van schade verminderen en dit conform de offertes en tarieven waarvan de huurder kennis krijgt en erkent kennis te hebben genomen bij het aangaan van de overeenkomst.  Een vrijstelling eigen schade is verschuldigd per schadegeval. M.a.w meerdere schades betekent meerdere vrijstellingen.

Mits betaling van de hoogste afkoopsom zodat de huurder het kleinste bedrag eigen risico dient te betalen in geval van schade, verbindt de verhuurder zich ertoe in geval van een lekke band of een klapband, een nieuwe band of het herstellen van de band voor haar rekening te nemen. De eventuele kosten van een nieuwe velg zijn ten laste van de huurder en vallen onder het contractuele eigen risico. Behoudens ingeval van uiterst dringende noodzakelijkheid, kan dergelijke vervanging of herstelling van een band enkel met een schriftelijke opdracht van verhuurder. De hieraan verbonden depannagekosten zijn alleszins niet in de huurovereenkomst inbegrepen en worden afzonderlijk aan de huurder in rekening gebracht.  

Bij betaling van de hoogste afkoopsom zodat de huurder het kleinste bedrag eigen risico dient te betalen in geval van schade, verbindt de verhuurder zich er eveneens toe in geval van glasbraak van de voorruit, een nieuwe ruit of het herstellen van de voorruit voor haar rekening te nemen. De hieraan verbonden depannagekosten zijn niet in de huurovereenkomst inbegrepen en worden aan de klant in rekening gebracht. Alle schade aan de ruiten andere dan de voorruit zijn ten laste van de huurder. Behoudens ingeval van uiterst dringend noodzakelijkheid, kunnen herstellingen enkel met een schriftelijke opdracht van de verhuurder worden uitgevoerd.

De afkoop van het contractueel eigen risico is niet van toepassing in geval van diefstal, waar steeds het maximum contractueel eigen risico zal gelden (d.i. het eigen risico zonder afkoop).

Op de herstellingskosten wordt geen BTW doorgerekend aan de huurder.

De takelkosten, kosten voor ophaling en repatriëring zullen steeds integraal gefactureerd worden en zijn ten laste van de huurder. In geval van schade waarbij de aansprakelijkheid van de huurder betrokken is wordt er per schade een dossierkost van 50 euro excl. BTW, 60,5 euro incl. BTW in rekening gebracht.

Uitsluitingen: ongeacht enige betaalde afkoopsom, zal de huurder in elk geval integraal instaan voor alle herstellingskosten aan het voertuig :

 • in geval van zware fout, bedrieglijk opzet van de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder(s) of zijn aangestelde, in geval van dronkenschap of enigerlei vorm van intoxicatie of verdovende middelen.

 • wanneer de oorzaak van het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade te wijten is aan de staat van oververmoeidheid van de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders van het huurvoertuig, ingevolge niet naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen omtrent rij- en rusttijden.

 • voor elke dak- en transportschade, zijnde schade veroorzaakt aan het voertuig door de lading, evenals voor dakschade, zijnde alle schade die veroorzaakt wordt door het niet respecteren van de vrije hoogte van het gehuurde voertuig. In geval van dakschade wordt samen met de herstellingskosten een forfaitaire derving en een administratieve kost van 400 euro excl. BTW en 484 euro incl. BTW aangerekend.

 • in geval van overtredingen, ongevallen of schadegevallen veroorzaakt door niet opgegeven bestuurder(s) of huurders.

 • in het geval van het besturen van een voertuig zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

 • voor herstelling, vervanging en depannage m.b.t. het voertuig n.a.v. het foutief tanken van diesel in een benzine voertuig of benzine in een diesel voertuig. 

 • voor herstelling, vervanging en depannage m.b.t. het voertuig n.a.v. het tanken van het ad-blue additief in een ander reservoir dan hiervoor voorzien (vb. de dieseltank of oliereservoir).

 • voor alle sleep- en herstellingskosten n.a.v. het te laat bijvullen van het ad blue reservoir.

 • voor alle sleep- en herstellingskosten n.a.v. het tanken of bijvullen van vloeistoffen andere dan deze te voorzien in de reservoirs van ad-blue, diesel of benzine, koelvloeistof, ruitenwisservloeistof.

 • voor alle sleep- en herstellingskosten n.a.v. het bijvullen van olie of een andere vloeistof in de motor dan anders deze voorgeschreven door de constructeur van het voertuig

 • voor herstelling, vervanging en depannage m.b.t. het voertuig n.a.v. nalatigheid om het water- en oliepeil op het correct voorgeschreven peil te houden en eveneens het antivriesgehalte te controleren en zo nodig bijvullen.

 • voor depannage en heropstart n.a.v. een panne door een lege brandstoftank en/of door een lege ad-blue tank.

 • voor vervanging, herstelling en depannage n.a.v. een lekke band. Indien de huurder de maximale afkoopsom van het contractueel eigen risico betaald heeft, zijn alle vervangings-, herstellings- en depannagekosten ten laste van de huurder met uitzondering van de kosten voor de aankoop van een nieuwe band.

 • voor depannage en heropstart van het voertuig n.a.v. een platte batterij. 

 • ingevolge schade die ontstaat door het gebruik van het voertuig niet in overeenstemming met het doel waarvoor het bestemd is (zoals voor reinigingskosten voor ontsmetting en reiniging die noodzakelijk is ingevolge het vervoer van levende dieren, kadavers, vis, mest- en chemische stoffen, enz.).

 • voor gevolgschade aan de motor of de aandrijving n.a.v. een ongeval waarbij de huurder na het ongeval het voertuig is blijven gebruiken.

 • in geval van verlies of beschadiging van de laadkabel voor elektrische of hybride voertuigen zal de huurder de aankoop van een nieuwe kabel aan verhuurder vergoeden.

 • de depannagekosten n.a.v. een platte batterij bij een door een elektromotor aangedreven voertuig.

 • alle kosten n.a.v. een inbeslagname voor niet rechtmatig gebruik van het voertuig; de huurperiode loopt tot de dag dat het voertuig terug in het bezit is van de verhuurder. De kosten voor de repatriëring van het voertuig naar de maatschappelijke zetel van de verhuurder vallen integraal ten laste van de huurder of zijn aangestelde. De stallingskosten vallen eveneens ten laste van de huurder. In geval van inbeslagname wordt een dossierkost aangerekend van 300 euro excl. BTW, 363 euro incl. BTW. In deze dossierkost zijn erelonen en kosten van de repatriëring niet inbegrepen. Deze worden afzonderlijk doorgerekend aan de huurder. In het geval van een inbeslagname in het buitenland wordt er een dossierkost aangerekend van 450 euro excl. BTW, 544,5 euro incl. BTW.alle gevolgschade door het vervoeren van goederen in een personenwagen voor zover deze niet in de daarvoor voorziene laadruimte zijn geladen.

 • schade veroorzaakt door het aanzuigen van water via de luchtinlaat van de motor als gevolg van het vrijwillig betreden met het voertuig van diepe plassen, grachten, waterpartijen enz…

 • elke schade veroorzaakt aan het dashboard en de dashboard onderdelen zoals daar zijn : displays, ingebouwde tablet, bediening handles, radio, bekleding dashboard enz…

 • alle mechanische schade aan koppeling, koppelingsplaat, vliegwiel en drukgroep en aandrijving als gevolg van excessief rijgedrag of door een foutieve manipulatie van het koppelingspedaal door de bestuurder van het voertuig.

 • alle schade aan interieur en elektronica van het voertuig veroorzaakt door het nuttigen van dranken waarbij deze gespild worden over het dashboard of andere interieuronderdelen.

 • de kosten van een nieuwe band in geval van een afkoop vrijstelling anders dan de maxi cover.

ARTIKEL 10.    

Bij schade, o.a. door ongeval, is de huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen de 24 uur schriftelijk in kennis te stellen. De huurder neemt uitdrukkelijk de verplichting op zich binnen de 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur, alle herstellingskosten aan de verhuurder te vergoeden ten gevolge van het ongeval waarin hij werd betrokken, onafgezien van zijn burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid hiervoor. Indien deze kosten nadien door een verzekeraar zouden worden vergoed, zal de huurder daarvan terugbetaling ontvangen, onder aftrek van het bedrag eigen risico, zoals contractueel bepaald. Indien de huurder hierom verzoekt, zal hij na integrale betaling van de volledige herstellingskosten gesubrogeerd worden in de rechten van de verhuurder, tegenover iedere aansprakelijke derde of verzekeraar. Deze subrogatie zal alsdan het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst. Tevens zal de huurder steeds en binnen de 24 uur na het ongeval, een duidelijke en volledig ingevulde en ondertekende ongevalaangifte aan de verhuurder doen toekomen, vergezeld van het nummer van het proces-verbaal dat wordt opgesteld door de politionele overheden van de plaats waar het ongeval of de schade zich hebben voorgedaan. Bij verzuim van aangifte van ongeval, verbindt de verhuurder zich niet meer tot het betalen van de veroorzaakte schade en blijven alle gevolgen en kosten daarvan, integraal ten laste van de huurder. De huurder en/of bestuurder zal onmiddellijk elke ingebrekestelling, assignatie en andere documenten aan de verhuurder overmaken. Voor de bepaling van de herstellingskosten vraagt de verhuurder een bestek aan bij een koetswerkbedrijf waarbij de huurder steeds het recht heeft binnen een periode van 15 werkdagen na het einde van de huurovereenkomst een tegenexpertise uit te voeren. Deze kan enkel uitgevoerd worden door een erkend autodeskundige. De kosten van de eventuele tegenexpertise zijn ten laste van de huurder.

De huurder neemt er kennis van dat alle inzittenden tijdens het gebruik van het gehuurde voertuig verzekerd zijn in burgerlijke aansprakelijkheid, ongeacht of de contractueel opgegeven bestuurder aansprakelijk is. Het aantal inzittenden is bepaald door de homologatie van het voertuig en mag geenszins overschreden worden. De contractuele opgegeven bestuurder is niet verzekerd voor lichamelijk letsel ten gevolge van een ongeval waarvoor hij aansprakelijk is. De repatriëring van personen is niet inbegrepen in de huurovereenkomst. Ook het repatriëren van het voertuig in binnen- of vanuit het buitenland voor redenen waarvoor de huurder aansprakelijk is, is niet inbegrepen in de huurovereenkomst. Wij raden aan bij gebruik in het buitenland van het gehuurde voertuig een reis-/bijstandsverzekering af te sluiten voor bestuurder en inzittenden van het gehuurde voertuig.

In de huurovereenkomst is rechtsbijstand inbegrepen voor burgerlijk verhaal n.a.v. schade die mogelijk kan verhaald worden op een tegenpartij. Rechtsbijstand voor strafrechtelijke vervolging is niet inbegrepen.

ARTIKEL 11.    

Zodra diefstal of verdwijning van het gehuurde voertuig door de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders wordt vastgesteld, zal/zullen hij/zij hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie en onmiddellijk aan de verhuurder de gegevens overmaken van het opgestelde proces-verbaal, alsook hiervan een duidelijk leesbare kopie overmaken. Bij gebreke hieraan of laattijdige aangifte zal de huurder (behoudens bewezen overmacht) in geen enkel geval meer aanspraak kunnen maken op enige uitsluiting en zal hij/zij de volledige schade van het verlies van het voertuig aan de verhuurder dienen te vergoeden. Indien de huurder niet meer in het bezit is van de sleutel van het voertuig zal hij/zij eveneens de volledige schade van het verlies van het voertuig aan de verhuurder dienen te vergoeden.

Indien de verhuurder het volgsysteem in het voertuig dient aan te wenden teneinde terug in het bezit te komen van zijn voertuig bij het niet of laattijdig inleveren door de huurder, wordt een forfaitaire kost van 15 euro excl. BTW, 18,15 incl. BTW  aangerekend en dit per interventie.

ARTIKEL 12.    

Onze huurvoertuigen die onderworpen zijn aan de kilometerheffing voor vrachtwagens beschikken over een apparaat (OBU) om deze tol te voldoen. Het is de solidaire verantwoordelijkheid van de huurder en de contractuele bestuurder(s) te waken over de correcte werking van de OBU en het toestel in te schakelen. Bij defect of niet-functioneren van de OBU dient de reisweg over tolwegen stopgezet te worden en de operator van het systeem onmiddellijk verwittigd te worden (zie instructies op het toestel). Alle directe en indirecte kosten die het gevolg zijn van een uitgeschakelde of afwezige OBU of van het nalaten van de melding van een defecte OBU volgens instructies zullen doorgerekend worden aan de huurder en/of bestuurder. Verhuurder houdt zich tevens het recht voor de identiteit van huurder en/of bestuurder door te geven aan de verbaliserende overheid voor rechtstreekse afhandeling.

De kilometerheffing wordt apart aangerekend op forfaitaire basis, aan een vaste prijs per kilometer en/of per huurdag, ongeacht of het voertuig trajecten op betolde of niet-betolde wegen in België aflegde. De huurder-bestuurder staat zelf in voor de wettelijke verplichtingen inzake verschuldigde heffingen in het buitenland (vb. eurovignet, maut etc…).

ARTIKEL 13.    

A.    De waarborg moet bij de ondertekening van de huurovereenkomst gesteld worden. Hij wordt pas aan de huurder en/of borgsteller teruggegeven bij het terug binnenbrengen van het gehuurde voertuig, en nadat een tegensprekelijke staat van het voertuig werd opgemaakt waaruit blijkt dat geen schade aan het voertuig werd vastgesteld, en a fortiori nadat alle sommen die de huurder aan de verhuurder zou verschuldigd zijn, aan laatstgenoemde werden betaald. De ingehouden waarborgsommen kunnen door de verhuurder toegerekend worden op alle door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedragen.
B.   De verhuringen zijn onderworpen aan de huurprijs in de overeenkomst vastgesteld. De huurprijzen worden voor elk type voertuig vastgelegd, eveneens op basis van een kilometerforfait. De supplementair afgelegde kilometers zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke rubriek bij facturering. De bij deze overeenkomst vastgelegde prijsafspraken primeren te allen tijde op voorafgaande offertes, prijslijsten of gemaakte afspraken.
C.    Bij borgstelling d.m.v. een kredietkaart, geeft de borgsteller d.m.v. zijn handtekening op de voucher, of door ingave van zijn persoonlijke elektronische code op de terminal, die de verhuurder verbindt met de financiële instelling, alsook door paraaf/handtekening op de huurovereenkomst, de toelating aan de verhuurder om het verschuldigde bedrag te innen. Voor reservaties via de online tool of voor de huur applicatie dient de waarborg online betaald te worden.

ARTIKEL 14.    

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle facturen van de verhuurder ten laatste op de voorziene vervaldag onmiddellijk en contant betaalbaar. 

In geval van verhuur aan een onderneming, wordt elke factuur die niet op haar vervaldag is betaald, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan de interestvoet bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 8% per jaar tot op de dag van volledige betaling. Daarnaast zal het factuurbedrag na het doorlopen van deze termijn tevens worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding, waarbij het bedrag gelijk is aan 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro; 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde saldo als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro bedraagt; en 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde saldo met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. Bijkomend zal een forfaitair bedrag van 7,5 EUR excl. BTW, 7,5 incl. BTW vermeerderd met de werkelijke portokosten per herinnering worden aangerekend.

In geval van verhuur aan een consument, zal voor een factuur die niet op haar vervaldag is betaald, een eerste kosteloze betalingsherinnering worden verzonden. Indien de huurder-consument na het verstrijken van een termijn van veertien kalenderdagen na de betalingsherinnering de factuur niet heeft voldaan, zal het factuurbedrag van rechtswege worden verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan de interestvoet bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, tot op de dag van volledige betaling. Daarnaast zal het factuurbedrag na het doorlopen van deze termijn tevens worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding, waarbij het bedrag gelijk is aan 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro; 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde saldo als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro bedraagt; en 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde saldo met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. Bijkomend zal een forfaitair bedrag van 7,5 EUR excl. BTW, 7,5 incl. BTW vermeerderd met de werkelijke portokosten per herinnering worden aangerekend.

In geval van elektronische verzending, gaat de termijn van veertien kalenderdagen in op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden. In geval van verzending per post, gaat deze termijn in op de derde werkdag na verzending van de herinnering. 

Bij niet-naleving van zijn betaalverplichtingen door de verhuurder, beschikt de huurder over dezelfde mogelijkheden als de verhuurder.

Eventuele klachten of protesten met betrekking tot de gefactureerde prestaties/diensten dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum betekend te worden, bij gebreke waaraan deze niet meer aanvaard zullen worden.

Bij wanbetaling van één factuur, worden alle andere nog niet vervallen facturen eveneens onmiddellijk opeisbaar en vervallen ook mogelijke andere afwijkende prijsafspraken en/of afbetalingsregelingen.

ARTIKEL 15.     

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van de verhuurder, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere onvoorzienbare omstandigheden of oorzaken, die het uitvoeren van deze voorwaarden ernstig bemoeilijken. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van onnaspeurbare gebreken en mechanische problemen die zich zouden voordoen zonder enige fout of nalatigheid in het normale onderhoud. Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, is de huurder niet aansprakelijk ingeval van bewezen overmacht, met dien verstande dat financieel onvermogen en schade door een niet-identificeerbare derde (bv. diefstal of vandalisme) nooit als overmacht kunnen worden beschouwd. 

ARTIKEL 16.     

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 (reservering via de website), gebeurt de schriftelijke communicatie tussen de huurder en de verhuurder via e-mail of per post (naar keuze van de huurder) op het (elektronische) adres opgegeven in de bijzondere voorwaarden. Zowel de huurder als de verhuurder zijn uitsluitend verantwoordelijk om een eventuele wijziging van hun (elektronisch) adres aan de andere partij mede te delen. 
Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen de partijen kan gelden als bewijsstuk onder deze overeenkomst.

ARTIKEL 17.    

Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door de rechtsregels van toepassing in België. In geval van betwisting omtrent één of meer bepalingen van de huurovereenkomst en indien de huurder geen consument is, zullen enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk Arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn. Indien de huurder evenwel een consument is, zullen de Hoven en Rechtbanken van de woonplaats van de verweerder of de rechter van de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen of wordt uitgevoerd bevoegd zijn (art. 624 Gerechtelijk Wetboek), onverminderd de toepassing van artikelen 17, 18 en 19 van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. 

2. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VIA DE MOBIELE APPLICATIE

ARTIKEL 18.

De hiernavolgende bijzondere voorwaarden zullen van toepassing zijn op de verhuur van alle voertuigen van Dockx Rental via de Reservatieprocedure (zoals hierna gedefinieerd) met de online applicatie ter beschikking gesteld door Dockx Rental, met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de Gebruiker. 

Voor alles wat niet geregeld is in deze bijzondere voorwaarden gelden de algemene voorwaarden van Dockx Rental. Bij tegenstrijdigheid tussen deze bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden, zullen deze bijzondere voorwaarden prevaleren.

Bij het registeren, reserveren en gebruiken van onze voertuigen is de Gebruiker gebonden door en aanvaardt hij deze bijzondere voorwaarden.

ARTIKEL 19.

“Aanvrager”: de persoon die zich wenst te registreren overeenkomstig de registratieprocedure uit ARTIKEL 20.

“App”: de Dockx software applicatie die toegankelijk is via een mobiel toestel, waarlangs de Gebruiker toegang krijgt tot de Dockx Rental verhuurdienst.

“Boorddocumenten”: alle hierna opgesomde documenten die te vinden zijn in elk Voertuig. Dit betreft: het verzekeringscertificaat, een duplicaat van het inschrijvingsbewijs en van het gelijkvormigheidsattest, een Europees Aanrijdingsformulier en indien van toepassing een kopie van de technische fiche van het voertuig en kopie van het verslag van de technische keuring.  

“Check-out Procedure”: de te volgen procedure via de App, vlak voor het Gebruik van het Voertuig bij het begin van de Huur.

“Check-in Procedure”: stappen welke de Gebruiker zal moeten ondernemen via de App om de Huur te beëindigen bij het binnenbrengen van het Voertuig. 

“Dockx Rental”: onderdeel van Dockx Group (Emporia Invest Holding & Finance BE0478.075.980) waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Terbekehofdreef 10, 2610 Wilrijk (Antwerpen), België.

“Gebruik”: het niet-exclusieve, niet overdraagbare recht om de diensten te gebruiken in overeenstemming met en binnen de perken van de Voorwaarden.

“Gebruiker”: de huurder die na Registratie gebruik maakt van de Dockx Rental App en die moet voldoen aan de beschrijving uit ARTIKEL 20, punt 3 van deze bijzondere voorwaarden.

“Huur”: de gebruikstijd, tegen een vergoeding overeenkomstig de afgesproken tarieven, van een Voertuig door een Gebruiker. De Huur start wanneer de Check-out Procedure via de App doorlopen is en eindigt wanneer de Check-in Procedure via de App afgerond is.

“Totaalprijs”: bedrag dat de Gebruiker verschuldigd zal zijn ingevolge de deelneming aan het huursysteem, inclusief verzekering, milieutoeslag en andere toeslagen.

“Overeenkomst”: de overeenkomst gesloten tussen de Gebruiker die een Voertuig wenst te huren en Dockx Rental, ongeacht of de verhuur verloopt via de App, via de website van Dockx Rental of bij een Service shop van Dockx Rental.

“Registratie”: het registratieproces uit ARTIKEL 20 dat moet voltooid worden via de App of website teneinde een Gebruiker te kunnen worden. 

“Reservatie”: het reserveren van een Voertuig overeenkomstig de procedure beschreven in ARTIKEL 22 van deze bijzondere voorwaarden.

“Voertuig”: ieder gemotoriseerd Voertuig aangeboden door Dockx Rental.

“Voorwaarden”: deze bijzondere voorwaarden voor de App en de algemene voorwaarden die gelden voor elke dienst van Dockx Rental.

“Waarborg”: een zekerheid in de vorm van geld die wordt betaald vóór het Gebruik van het gehuurde Voertuig aan Dockx Rental. De Waarborg dekt de kosten van de Huur, franchise bij eventuele schade en boetes indien de Gebruiker zijn uiteindelijke rekening niet betaalt. 

“Verhuurpunt”: de door Dockx Rental bepaalde locaties waar Voertuigen te Huur worden aangeboden. Dit kan zowel bij een Dockx service shop als bij een onbemande shop zijn. Het Verhuurpunt is zichtbaar op de App. 

ARTIKEL 20.

Registratie
Om Gebruiker te worden, moet een Aanvrager eerst de Registratieprocedure doorlopen via de App of reeds geregistreerd zijn als klant bij een Dockx service shop. Dockx Rental zal een Aanvrager enkel formeel aanvaarden als Gebruiker mits minimaal aan de volgende constitutieve voorwaarden is voldaan:

 1. De Gebruiker neemt kennis van en aanvaardt de Voorwaarden, alsook de privacy policy van Dockx Rental. 
 2. De Gebruiker doorloopt de volledige Registratie en levert hiervoor alle noodzakelijke informatie en documenten aan, namelijk:
  - een geldig e-mailadres, paswoord en een geldig mobiel telefoonnummer;een naam, voornaam en geboortedatum;
  - een geldige identiteitskaart (kopie);
  - een geldig rijbewijs (kopie);
  - het volledige adres;
  - het rijksregisternummer; 
  - de taal waarin de Gebruiker wenst aangesproken te worden, waarbij de Gebruiker de keuze heeft tussen Nederlands, Frans of Engels. 
 3. De Gebruiker verklaart en garandeert dat alle aangeleverde documenten waarheidsgetrouw en accuraat zijn. De Gebruiker moet minstens 21 jaar oud zijn en reeds meer dan één jaar in het bezit zijn van een geldig Europees rijbewijs dat hem toelaat een voertuig type B te besturen in België doorheen de volledige Huur. Een voorlopig of tijdelijk rijbewijs of een attest waaruit blijkt dat een rijbewijs verloren is, wordt niet aanvaard voor de Registratie. De Gebruiker verleent het recht aan Dockx Rental om de authenticiteit van het rijbewijs te controleren.
 4. De Gebruiker voegt een recto verso kopie van zijn elektronische identiteitskaart (eID) en van het Europees rijbewijs toe aan zijn profiel. Beide documenten kunnen gefotografeerd worden via de App.
 5. De Gebruiker beschikt over een krediet- of debetkaart die op zijn of haar eigen naam staat en verbonden is met zijn of haar eigen bankrekening bij een bank die het toestaat dat deze gecrediteerd wordt in euro (€). De Gebruiker verleent toestemming aan Dockx Rental om de Totaalprijs te debiteren en eventueel de annulerings- en andere kosten uit ARTIKEL 22 of in geval van schade de verschuldigde vergoedingen voor eigen risico. 
 6. De Gebruiker heeft geen openstaande schulden bij Dockx Rental.
 7. De Gebruiker is eigenaar of beschikt over een mobiel apparaat dat geschikt is voor het gebruik van de App en het Voertuig. 

Dockx Rental behoudt zich het recht voor om de Registratie al of niet goed te keuren. Nadat de Aanvrager de gevraagde informatie aangeleverd heeft, zal Dockx Rental de informatie valideren. Het voldoen aan voormelde geschiktheidscriteria geeft een Aanvrager niet automatisch het recht op aanvaarding van de Registratie. 

De Gebruiker kan pas gebruik maken van de App na voltooiing van de registratieprocedure. 

Uitschrijven
Gebruikers die zich hebben geregistreerd kunnen zich op elk moment uitschrijven door daartoe een verzoek te richten aan Dockx Rental via e-mail op info@dockx-rental.be. Hun uitschrijving treedt in werking zodra Dockx Rental bevestigt dat er geen openstaand bedrag verschuldigd is.

ARTIKEL 21.

De App heeft verschillende functionaliteiten en maakt het voor de Gebruiker onder andere mogelijk om:

 • Zich als Gebruiker te registreren.
 • Een Dockx Rental Voertuig te reserveren bij één van de daartoe aangewezen Verhuurpunten.
 • De Huur van het gebruikte Voertuig te beëindigen onder de hierbij vastgelegde voorwaarden.
 • De instructies te lezen over het Gebruik van het gereserveerde Voertuig.
 • Een antwoord te vinden op algemene vragen die de Gebruiker kan hebben via de sectie “Frequently Asked Questions” (FAQ).
 • De assistentiedienst te contacteren via de contactgegevens.
 • Alle Voorwaarden en de privacy policy te raadplegen.

ARTIKEL 22.

Reservatie maken
De Gebruiker maakt zelf – via de App – een Reservatie van het Voertuig aan, door opgave van de datum en het tijdstip van Reservatie en van de gewenste locatie van het Voertuig voor ingebruikname. 

Onmiddellijk wordt nagegaan of een Voertuig beschikbaar is en of deze gedurende de gewenste periode beschikbaar zal zijn. De Gebruiker kan een Voertuig enkel reserveren indien het vrij en beschikbaar is.

Reservatie annuleren
De Gebruiker kan de Reservatie kosteloos annuleren tot maximum 48 uur voor de terbeschikkingstelling van het Voertuig. Indien een Gebruiker een reservatie niet tijdig annuleert, is Dockx Rental gerechtigd een annulatievergoeding van 75 eur excl.BTW, 90,75 euro excl. BTW aan te rekenen. In geval Dockx Rental in gebreke blijft een voertuig te leveren op de datum van reservatie, hiervoor geen alternatief kan bieden of een reservering annuleert, heeft de Gebruiker recht op een vergoeding van 61,98 euro excl. BTW, 75,00 euro incl. BTW

Wanneer een Reservatie niet wordt geannuleerd, maar de Gebruiker het Voertuig toch niet zou hebben gebruikt, dan zal hij de Totaalprijs voor de gereserveerde duurtijd volledig betalen. 

Duurtijd van de Huur
De aanvang en duurtijd van de Huur van het Voertuig zijn specifiek voorzien in de reservatiebevestiging van Dockx Rental.

De Gebruiker dient bij de Reservatie in te schatten hoe lang hij het Voertuig nodig zal hebben en wordt daarbij verzocht de Check-in Procedure af te ronden vóór het verstrijken van de Huur.
Indien de Gebruiker het Voertuig eerder dan het voorziene einde van de Huur zou achterlaten bij het voorziene Verhuurpunt, zal deze Gebruiker alsnog de volledige Totaalprijs van de initieel opgegeven reservatietijd dienen te betalen. 

Bij overschrijding van de gereserveerde Huur wordt de rit automatisch verlengd en wordt de Totaalprijs vermeerderd. Indien de Gebruiker de Huur verder wil verlengen, dient hij dit voor het verstrijken van de originele huurperiode, via de App aan te vragen.  Enkel indien hierdoor geen aansluitende verhuringen in gevaar komen, zal de Huur telkens automatisch verlengd worden. Indien de Huur niet wordt verlengd en de Gebruiker het Voertuig niettemin verder blijft gebruiken, zal de Gebruiker per begonnen dag een vergoeding betalen t.b.v. 1,5 keer de geldende Totaalprijs totdat het Voertuig correct werd ingeleverd, en alle door de overschrijding van de Huur veroorzaakte schade en kosten vergoeden. 

Dockx Rental behoudt zich het recht voor de Huur te beëindigen indien de Gebruiker de gereserveerde Huur overschrijdt en verlenging niet mogelijk is (bv. door aansluitende verhuringen).

ARTIKEL 23.

Check-out
Vanaf het tijdstip van de Reservatie, kan de Gebruiker toegang krijgen tot het Voertuig via zijn smartphone. Tijdens de duurtijd van de reservering zal er een knop ‘Voertuig openen’ en een knop ‘Voertuig sluiten’ verschijnen op het scherm van de lopende Huur. Deze blijven beschikbaar totdat de Check-in Procedure is doorlopen. 

Bij de effectieve in ontvangstname van het Voertuig volgt de Gebruiker de Check-out Procedure en zal de Gebruiker het ontvangen Voertuig grondig controleren, zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde teneinde er zich van te vergewissen dat dit Voertuig vrij is van gebreken en/of beschadigingen. De Gebruiker geeft de schade geconstateerd vóór het Gebruik van het Voertuig in via de daarvoor voorziene functie van de App door middel van foto’s. Enkel de foto’s die via de App ter beschikking worden gesteld, worden aanvaard. Andere opmerkingen of gebreken kunnen schriftelijk worden ingegeven in de App. 

Zodra de Check-out Procedure is afgerond, kan de Gebruiker vertrekken met het Voertuig.

De in ontvangstname zonder voorbehoud (via de App) van het Voertuig door de Gebruiker, brengt met zich mee dat de Gebruiker erkent het Voertuig ontvangen te hebben in de staat waarin het Voertuig na Gebruik wordt afgeleverd en dat alle Boorddocumenten in het Voertuig aanwezig zijn. De voorbehoudloze in ontvangstname van het Voertuig, ontneemt de Gebruiker het recht om enig verhaal of rechtsmiddel aan te wenden dat betrekking heeft op vermeende beschadigingen en/of gebreken die aanwezig zouden zijn geweest vóór de in ontvangstname.

De in ontvangstname heeft overdracht van de juridische bewaring van het Voertuig op de Gebruiker tot gevolg en dit gedurende de volledige Huur van het Voertuig.  

Check-in
Bij het einde van de Huur levert de Gebruiker het Voertuig in door het te parkeren op de in de reservatiebevestiging omschreven locatie en volgt de Gebruiker de Check-in Procedure. Het Voertuig wordt enkel als formeel afgeleverd beschouwd, mits de Gebruiker de Check-in Procedure heeft doorlopen.

Het afronden van de Check-out Procedure door op de knop ‘reservatie beëindigd’ te klikken, zal worden aanzien als het tijdstip waarop de Huur van het Voertuig is beëindigd.

Indien de Gebruiker gedurende de Check-in Procedure beschadigingen of gebreken opmerkt die niet werden aangegeven gedurende de Check-out Procedure, zal de Gebruiker dit onmiddellijk melden via de voorziene functie in de App tijdens de Check-in Procedure. Schade kan tevens al voordien gedurende de volledige Huur worden gemeld onder de tab ‘schade vastgesteld’. Na de voltooiing van de Check-in Procedure is het niet langer mogelijk voor de Gebruiker om gebreken en/of beschadigingen te laten opmerken.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om het Voertuig af te leveren bij het Verhuurpunt waartoe dit Voertuig behoort. Dit is normaliter hetzelfde Verhuurpunt als deze waar het Voertuig stond bij in ontvangstname. Dockx Rental is gerechtigd een vergoeding aan te rekenen voor de kosten van het terugplaatsen van het Voertuig bij het initiële Verhuurpunt.

ARTIKEL 24.

Voorafgaand op het voltooien van de Reservatie zal de Gebruiker gevraagd worden om Dockx Rental een terugbetaalbare Waarborg te storten, afhankelijk van zijn of haar keuze van het type Voertuig én van de duur van de daarbij horende Huur. Deze Waarborg kan enkel worden voldaan door middel van autorisatie op kredietkaart of door betaling met debetkaart. Elke verhuur moet gedekt worden door een Waarborg, tenzij de Gebruiker met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dockx Rental werd vrijgesteld.

Binnen de 5 werkdagen na het inleveren van het Voertuig, zal elke Waarborg worden vrijgegeven of teruggestort op de rekening van de Gebruiker, na aftrek van de bedragen die de Gebruiker op basis van Voorwaarden aan Dockx Rental verschuldigd is. In geval van schade kan de vrijgave of storting van de Waarborg worden uitgesteld tot de datum van afronding van het schadedossier.

ARTIKEL 25.

De Gebruiker kan betalen via Bancontact of kredietkaart. De Gebruiker krijgt de keuze om de Totaalprijs reeds bij de Reservatie te betalen of pas bij het einde van de Huur. In alle gevallen ontvangt de Gebruiker de factuur meteen na het inleveren van het Voertuig via het opgegeven emailadres en via de App onder ‘Mijn reservaties’.

ARTIKEL 26.

De Gebruiker gaat ermee akkoord, voor zover in overeenstemming met de wet, dat Dockx Rental verplaatsingen van Gebruikers traceert wanneer de App werkt op het mobiele apparaat van de Gebruiker. Het gebruik en het verzamelen van al deze informatie zal beheerd worden door Dockx Rental in overeenstemming met de, op dat moment geldende, wetgeving.

Voor meer info over verwerking en bescherming van persoonsgegevens wordt verwezen naar het luik ‘Wet op de Privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming’ bij deze Voorwaarden en naar de privacy policy van Dockx Rental, te raadplegen op https://www.dockx.be/nl/privacy-policy.

3. WET OP DE PRIVACY EN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Als verhuurder en titularis van een voertuig zijn wij wettelijk verplicht te allen tijde de identiteit van de huurder/bestuurder(s) kenbaar te maken in het kader van de identificatie van een overtreder inzake de wet op het wegverkeer. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de gegevens van de huurder/bestuurder(s) in een beschermde omgeving bij te houden.

Wij citeren artikel 67bis Wegverkeerswet : Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het vermoeden van schuld kan worden weerlegd met elk middel.

En artikel 67ter Wegverkeerswet : Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft.

De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal werd verstuurd.

Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de bestuurder meedelen.

De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen.

De betrokkene kan gedurende dertig dagen zijn gegevens consulteren doch dit ontslaat de verhuurder niet van zijn plicht de contractuele gegevens in ongewijzigde vorm te bewaren.  Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. een e-mail aan info@dockx.be.

De verhuurder verklaart dat de gegevens van de huurder/bestuurder(s) op een beschermde hardware worden opgeslagen die enkel door de hiertoe bevoegde personen kan geconsulteerd worden.  Deze gegevens worden enkel aangewend in het kader van elke wettelijke verplichting inzake de wet op het wegverkeer en de wet op de landsverzekering.

De voertuigen van de verhuurder zijn uitgerust met een volgsysteem.  De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving enkel toegankelijk door een bevoegd persoon van de verhuurder.  Het volgsysteem heeft tot doel het voertuig te beschermen tegen ontvreemding.  De gegevens kunnen enkel vrijgegeven worden met een bevelschrift van een onderzoeksrechter of in het kader van een onderzoek naar verzekeringsfraude.
Indien de huurder/bestuurder toestemming heeft gegeven dat zijn gegevens mogen gebruikt worden voor contact per mail, sms, fax, post zullen deze enkel gebruikt worden voor communicatie met betrekking tot het huren van een voertuig en elke andere communicatie kaderend in de activiteiten van de Dockx Group. De gegevens worden in een beschermde omgeving opgeslagen en worden onder geen enkel beding voor andere commerciële doeleinden gebruikt dan deze geëigend aan de Dockx Group.  

De huurder/bestuurder heeft ten allen tijde het recht om zijn/ haar gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of zijn/haar gegevens te verwijderen uit het bestand en kan ten allen tijde zijn/ haar toestemming voor het gebruik van zijn gegevens intrekken.  De gegevens worden dan niet meer voor intern commercieel doel aangewend maar worden conform de wettelijke verplichtingen wel nog bewaard. Hiervoor kan de huurder een e-mail sturen naar: info@dockx-rental.be. 

Elke betrokkene kan de privacy policy van Dockx Rental nv raadplegen op https://www.dockx.be/nl/privacy/.